Home Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Wielercomité Huijbergen, gevestigd te Huijbergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41001739, hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@nkveldrijden2019.nl

Doelen van het verzamelen van gegevens

Wij verzamelen deze persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • het vastleggen van de identiteit van bestuursleden;
 • het vastleggen, werving en behoud van vrijwilligers;
 • het kunnen afhandelen van sponsorovereenkomsten;
 • het kunnen afhandelen van deelname aan wielerevenementen;
 • het kunnen afhandelen van deelnemingskaarten en inschrijvingen van toertochten;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het versturen en registreren van toegangsbewijzen;
 • het versturen van facturen;
 • het kunnen afsluiten van verzekeringen;
 • het aanmaken van een account binnen onze sponsor applicatie;
 • het laten invullen van een contactformulier of contact opnemen met ons;
 • het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten.

Het is van groot belang bewust te zijn van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • uw (zakelijke) NAW-gegevens
 • uw (zakelijke) e-mailadres
 • uw (zakelijke) telefoonnummer
 • bij inschrijvingen van toertochten vragen wij tevens uw geslacht en geboortedatum

Grondslag

De AVG kent een aantal grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • toestemming van de betrokken persoon;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

of uitoefening van openbaar gezag;

 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Kunnen wij de gegevensverwerking niet baseren op minimaal één van deze grondslagen, dan hebben wij niet het recht om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor de verwerking die dan al plaats heeft gevonden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan dat deze noodzakelijk zijn. Op het moment

dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn zullen de persoonsgegevens veilig worden verwijderd of

vernietigd, geanonimiseerd of worden verplaatst naar een archief indien dit binnen de wettelijke kaders van bewaarplicht noodzakelijk is.

Ontvangers

Het is mogelijk dat wij ontvangers hebben van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Op het moment dat wij, de stichting, de persoonsgegevens door een verwerker laten verwerken, dan stellen wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst op. Hierin wordt vastgelegd op basis waarvan zij de persoonsgegevens mogen verwerken, onder welke voorwaarden en de uitvoering daarvan. Dit zorgt voor een adequate bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene.

Op basis van de relevante wet- en regelgeving mogen wij onder bepaalde voorwaarden onze persoonsgegevens doorgeven aan partijen. Deze wet- en regelgeving (artikel 40-50 AVG) bepaalt de waarborgen waaronder dit mag gebeuren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de stichting met u heeft, tenzij de stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de stichting via info@wchuijbergen.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring 2018 NK Veldrijden 2019